Presko?i? na obsah

STABYLAN

Mazacie kvapaliny zna?ky STABYLAN sú ideálne vtedy, ke? sa vy?adujú nále?ité vlastnosti v zmysle tekutosti a zvlh?ovania. Navy?e ?asto doká?u splni? aj funkciu chladenia a ?istenia. Okrem kvapalín na báze minerálnych olejov spadajú do tohto produktového radu aj najrozmanitej?ie plne syntetické mazacie kvapaliny, ktoré sú obzvlá?? vhodné na mazanie re?azí a spojov v prostrediach s vysokymi alebo nízkymi teplotami. Platí to aj pre environmentálne citlivé oblasti, v ktorych je mo?né pou?íva? len ekologické typy mazív.

Max execution time: 240