Presko?i? na obsah

SOK

Rozmanité procesy prebiehajúce v závodoch zameranych na prefabrikáciu, kon?truk?né práce a vystavbu si vy?adujú pou?itie na?ich prípravkov na odlu?ovanie betónu zo sortimentu SOK. Sortiment produktov SOK zah?ňa produkty na báze minerálnych olejov, ako aj udr?ate?né produkty na báze rastlinnych olejov a emulzií.

Max execution time: 240