Presko?i? na obsah

ECOCUT

Chladiace mazivá nemie?ate?né s vodou ECOCUT vytvárajú drobnú olejovú hmlu a vykazujú nízke straty v d?sledku vyparovania, ?ím zni?ujú mieru expozície na pracovisku. Okrem dobrého chladiaceho ú?inku a vysokej ú?innosti mazania ponúkajú aj priaznivé vlastnosti, pokia? ide o oplachovanie, povrchovú úpravu ?pi?kovej kvality a nízku mieru vyparovania.

Max execution time: 240