Presko?i? na obsah

Inovácie a technologické vodcovstvo pre mazivá

Inova?né zdroje na najvy??ej úrovni sú hlavnym hnacím motorom obchodného modelu spolo?nosti FUCHS. Spolo?nos? FUCHS exceluje v?aka nadpriemernej rychlosti zavádzania inovácií v danom odvetví a vysokému stupňu ?pecializácie. Cie?om je neustále rozvíja? potenciál mazív; to znamená zvy?ova? ú?innos? a zároveň predl?ova? ?ivotnos? produktov, vyvíja? multifunk?né mazivá a inovatívne produkty reagujúc na nové technické a regula?né po?iadavky a zdokona?ova? vyu?ívanie energie, procesy a efektívnos? po stránke nákladov. Okrem toho sa zav?zujeme k plneniu cie?ov v oblasti udr?ate?nosti a kladieme si za cie? vyvíja? mazivové rie?enia, ktoré prispievajú k ochrane ?ivotného prostredia a prírodnych zdrojov.

V rámci podnikovej skupiny FUCHS Group sa kladie mimoriadny vyznam na oblas? vyskumu a vyvoja. Spolo?nos? má v sú?asnosti rozbehnutych viac ako 600 projektov v oblasti vyskumu a vyvoja, ktorych cie?om je posudzova? potenciál novych technológií, ako sú nano-technológie alebo minimalizácia mno?stva maziva. Na tychto projektoch pracuje pribli?ne 400 technikov a vedcov v 25 laboratóriách po celom svete. Pribli?ne 10 % laboratórnych zamestnancov pracuje v oblasti vyskumu a vyvoja – a spolo?nos? FUCHS na?alej investuje do ?al?ieho roz?irovania svojich technickych a personálnych kapacít. Ultra-moderné technologické stredisko v podnikovej centrále v Mannheime koordinuje medzinárodnú sie? expertov, syntetizuje odborné poznatky a podporuje ?írenie poznatkov vyplyvajúcich z globálnych po?iadaviek.

Vyskum a vyvoj ?ity na mieru po?iadaviek zákazníkov

Spolo?nos? FUCHS sa anga?uje v oblasti vyskumu, ktory sa v?dy úzko zameriava na konkrétny ú?el pou?itia a prebieha priamo u zákazníka alebo v spolupráci s ním, s cie?om optimálne prisp?sobi? mazivá konkrétnemu procesu a po?iadavkám tykajúcim sa strojov. Spolo?nos? FUCHS okrem toho prikladá mimoriadnu d?le?itos? základnému vyskumu, nepretr?ite sa anga?uje v interdisciplinárnych vyskumnych projektoch a rozvíja partnerskú spoluprácu s univerzitami, akademickymi in?titúciami, firmami v biotechnologickej oblasti a zákazníkmi, ako sú vyrobcovia p?vodného vybavenia (OEM). Spolo?nos? FUCHS disponuje rozsiahlymi laboratóriami a má k dispozícii bohaté kapacity na realizáciu simulácií. Vyvoj produktov je sprevádzany sériami náro?nych testov. V?etky mazivá pou?ívané v oblasti zdravotnej techniky sa podrobujú testom na cytotoxicitu a prípadny potenciál na po?kodzovanie buniek a tkanív. Spolo?nos? FUCHS je jednym z mála vyrobcov mazív, ktorí realizujú testy tohto druhu.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产