Presko?i? na obsah

REACH

U? od 1.júna 2007 platí novy európsky zákon o chemickych látkach známy tie? pod skratkou REACH.

Spolo?nos? FUCHS vytvorila odbornú pracovnú skupinu, ktorá pracuje na zaistení v?etkych potrebnych krokov, ktoré si vy?aduje REACH legislatíva. Zároveň sa spolupracuje na tejto problematike aj s na?imi dodávate?mi surovín a polotovarov. Chceme Vás uisti?, ?e problematike sa vo firme FUCHS venuje v?etka potrebná odborná starostlivos?, tak aby prísne po?iadavky novej legislatívy boli splnené v stanovenych termínoch. Vynakladáme zna?né úsilie aby sme zaistili, ?e na?e vyrobky budú dostupné i budúcnosti. V sú?asnosti nepredpokladáme zastavenie vyroby Vami pou?ívanych vyrobkov z d?vodov tejto legislatívy.

Veríme, ?e k pochopeniu témy REACH poslú?i aj vysvetlenie niektorych pojmov, ktoré sme pre Vás pripravili.

Agentúra
Centrálna agentúra pre REACH v EU sa nazyva a ECHA a sídli v meste Helsinky.

Autorizácia
?pecializovany proces schva?ovania agentúrou pre ur?ité nebezpe?né látky (napr. karcinogénne, mutagénne a pod.) Táto autorizácia sa bude ude?ova? vyrobcovi alebo dovozcovi. Na?a spolo?nos? nepou?íva vo svojich vyrobkoch látky, ktoré si vy?adujú autorizáciu.

Ciele REACH
Najd?le?itej?ím cie?om REACH je zlep?ená ochrana ?udského zdravia a ?ivotného prostredia pred rizikami vyplyvajúcimi z pou?ívania chemickych látok

Chemické látky
REACH pokryva v?etky jednotlivé látky, ktoré sa vyrobia alebo dovezú do EU v mno?stve nad 1 tonu. Spolo?nos? FUCHS niektoré látky nakupuje a niektoré látky si vyrába sama, Vo vz?ahu tomu na?a spolo?nos? splní v?etky povinnosti vyplyvajúce z REACH, konkrétne spolo?nos? FUCHS bude predregistrova? a registrova? v?etky látky, ktoré sama vyrába.

Prípravok
Prípravok je zmes nieko?kych chemickych látok a ako taky nepodlieha povinnosti predregistrácie resp. registrácie.

Vyrobky FUCHS
Vyrobky FUCHS sú zmesi nieko?kych látok a sú teda v zmysle terminológie REACH prípravky. Receptúra je know how firmy a preto patrí medzi utajované informácie. Z tohto d?vodu neposkytuje na?a firma informácie o zlo?ení jednotlivych prípravkoch svojim odberate?om.

Pou?itie
Spolo?ne s látkami sa budú tie? registrova? ?identifikované pou?itia“ Látka m??e by? aplikovaná iba v rámci tychto registrovanych pou?ití. Opatrenia na zní?enie rizík sú platné iba pre tieto registrované pou?itia.

Registrácia
Legislatíva REACH po?aduje uskuto?ni? registráciu takmer v?etkych chemickych látok v ur?itom ?asovom horizonte, bez ktorej nebude povolené uvádza? tieto látky na trh pod?a zásady ?nie sú údaje – nesmie na trh“.

Registra?ná povinnos?
Pod?a REACH má registra?nú povinnos? tá strana, ktorá chemickú látku uvádza na trh EU – teda vyrobcovia a dovozcovia, ktorí ju importujú z krajín mimo EU. Vyrobcovia zmesí látok (pod?a ich receptúr) alebo koncoví u?ívatelia (tzv. downstream users) nemajú registra?nú povinnos?. Sú v?ak povinny poskytova? informácie v zásobovacom re?azci. Vy, ako na?i zákazníci ste vo ve?kej v???ine u?ívate?om.

Vynimky
V?etky látky podliehajú predregistrácii resp. registrácii ak nie sú vyslovene z toho procesu vyňaté. Sú to napr. niektoré prírodné látky alebo chemické látky, ktoré sú regulované inymi prísnej?ími zákonmi EU (napr. potraviny, biocídy, lie?ivá a pod.)

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产