Presko?i? na obsah

Politika kvality

POLITIKA KVALITY FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. so sídlom v Brezne je obchodno – poradenská a servisná spolo?nos?. Predmetom jej ?innosti je obchodno - poradenská ?innos?, poskytovanie servisu zákazníkom, predaj priemyselnych mazív, ochrannych proti koróznych prostriedkov, základovych a motorovych olejov, prísad, ako aj inych tymto príbuznych vyrobkov.

Kvalita na?ej ?innosti je v súlade s po?iadavkami na?ich zákazníkov, ú?elom pou?itia, zákonnymi predpismi a normami. Jednou z ciest k prosperite spolo?nosti je ?o naj?ir?ie uplatnenie vyrobkov na Slovenskom trhu.

Na dosiahnutie stanoveného cie?a si spolo?nos? stanovila nasledujúce kritéria:
- Neustále sledova? a uspokojova? potreby zákazníkov
- Plánova?, realizova?, mera? a trvalo zlep?ova? procesy v spolo?nosti za aktívnej ú?asti v?etkych zamestnancov
- Predchádza? chybám a nedostatkom d?slednym uskuto?ňovaním preventívnych a nápravnych opatrení
- Rozvíja? zodpovednos? pracovníkov za priebeh procesu a kvalitu vyrobkov
- Zvy?ova? odbornú sp?sobilos? a uvedomelos? zamestnancov ich systematickym vzdelávaním
- Pravidelne hodnoti? funk?nos? systému mana?érstva kvality.

V Brezne dňa 24.5.2016
Ing. Miroslav Kolen?ík (konate? spolo?nosti)

Originál dokument na stiahnutie

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产