Presko?i? na obsah

Spolo?ny postup

Spolo?nos? FUCHS v roku 2012 vydala vyhlásenie s poslaním spolo?nosti, ktoré vzniklo preto, aby po celom svete sprevádzalo a usmerňovalo zamestnancov pri plnení si pracovnych povinností. Tento model stojí na troch pilieroch, ktoré dodnes vysti?ne charakterizujú, pre?o je spolo?nos? FUCHS úspe?ná:

 • MAZIVá. Spolo?nos? FUCHS sa zameriava na mazivá a ponúka rie?enia pre v?etky po?iadavky a oblasti pou?itia vo sfére mazív.
 • TECHNOLóGIE. Spolo?nos? FUCHS zaujíma pozíciu technologického lídra v strategicky vyznamnych sférach pou?itia a jej zákazníci jej pripisujú status technologického partnera ?íslo jeden. Spolo?nos? FUCHS okrem zamerania na svoje vlastné mazivá uplatňuje aj holisticky prístup a venuje mimoriadnu pozornos? procesom, ktoré prebiehajú u zákazníkov.
 • ?UDIA. Odhodlaná firemná kultúra spolo?nosti FUCHS v kombinácii s jej lojálnou a motivovanou pracovnou silou je strategickym k?ú?om k jej úspechu. Na?i zákazníci sú základom tohto úspechu.

Spolo?ne charakterizujú nielen ná? obchodny model, ale aj prístup celej spolo?nosti.


P?? hodn?t poslania spolo?nosti

 • D?vera je základom ná?ho sebapoznania.
 • Na?im zákazníkom dodávame ?pi?kové technológie a prvotriedne slu?by.
 • Identifikujte a vytvárajte pridanú hodnotu spolo?nosti FUCHS.
 • Vytvárajte priestor na inovácie, aby bolo mo?né skúma? nové alternatívy.
 • Konajte s myslením podnikate?a.
 • Motivujte zamestnancov prostredníctvom zodpovednosti a dosledovate?nosti.
 • Uvedomujeme si svoju zodpovednos? vo?i na?im akcionárom, spolo?nosti aj ?ivotnému prostrediu.
 • Preukazujte úctu a uznanie.
 • Správajte sa férovo vo?i na?im partnerom a zamestnancom.
 • Rozvíjajte kultúru otvorenej diskusie.
 • Vieme dodr?a? slovo.
 • Zav?zujeme sa k technickému vodcovstvu.
 • Ve?te si konzistentnú evidenciu o dosahovanej vykonnosti.
 • Konajte pru?ne a transparentne.
 • Veríme v najvy??ie etické zásady a dodr?iavame Kódex správania.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产