Presko?i? na obsah

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

MAZIVá.TECHNOLóGIE.?UDIA.

Táto trojica stojí uprostred ná?ho obchodného modelu a vytvára základ na?ej ka?dodennej ?innosti v globálnom meradle.

MAZIVá.

100 % koncentrácia

Spolo?nos? FUCHS sa na 100 % zameriava na mazivá a s nimi súvisiace ?peciálne prípravky a robí tak u? viac ako 80 rokov. Táto spolo?nos?, ktorá má v sortimente viac ako 10 000 produktov, ponúka svojim zákazníkom kompletny sortiment mazív, ktoré sp?ňajú prísne národné a medzinárodné normy. Produktové portfólio je rozdelené na tieto základné kategórie: automobilové a priemyselné mazivá, kvapaliny na obrábanie kovov a mazivá na ?peciálne pou?itie. Portfólio dop?ňa komplexny sortiment technickych slu?ieb a takych, ktoré súvisia s procesmi.

TECHNOLóGIE.

Ucelené rie?enia

Technologicky vyspelé, procesne orientované a holistické mazivové rie?enia sú hlavnym faktorom úspechu pre spolo?nos? FUCHS. Na?a celosvetová sie? odborníkov sp?ňa po?iadavky zákazníkov na globálnej úrovni rychlym a efektívnym vzájomnym prepájaním r?znych ?pecializovanych sfér odbornosti. Pribli?ne jeden z desiatich zamestnancov pracuje v oblasti vyskumu a vyvoja. Spolo?nos? má v sú?asnosti viac ako 600 prebiehajúcich projektov v oblasti vyskumu a vyvoja, ktorych cie?om je nachádza? nále?ité odpovede na otázky po?iadaviek na?ich zákazníkov. To nám umo?ňuje konsolidova? technologické vodcovstvo vo vyznamnych obchodnych segmentoch. Toto nie je len otázka efektívnosti a ú?innosti alebo bezpe?nosti a spo?ahlivosti, ale aj udr?ate?nosti mazív – od ich vyroby a? po likvidáciu.

?UDIA.

Osobny záv?zok

S pribli?ne 5 000 vysoko kvalifikovanymi a ?pecializovanymi zamestnancami po celom svete je na?ím cie?om dosiahnu? stav, kedy na?i zákazníci budú absolútne spokojní. Globálny tím spolo?nosti FUCHS sa pokladá za dobre koordinovanú jednotku, ktorej vysoká úroveň osobnej anga?ovanosti prispieva rok ?o rok k úspe?nému príbehu spolo?nosti FUCHS. Intenzívny dialóg s na?imi zákazníkmi a obchodnymi partnermi, ako aj vz?ahy budované na vzájomnej d?vere, nám umo?ňujú v?dy nájs? optimálne mazivové rie?enie ?ité na mieru pod?a individuálnych po?iadaviek zákazníka.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产