Presko?i? na obsah

Mazivá na spracovanie kovov

V sú?asnosti je moderné chladiace mazivo alebo mazivo na tvárnenie kovov vystavené rozmanitym nárokom. Chladiace mazivá na obrábanie kovov musia by? ú?inné, hospodárne a nesmú obsahova? zlo?ky ?kodlivé pre ?udské zdravie a ?ivotné prostredie. V procesnych re?azcoch nasledujúcich po obrábaní kovov zohrávajú z h?adiska spo?ahlivosti vyroby a kvality vyrobkov rozhodujúcu úlohu ?peciálne ?istiace roztoky a spo?ahlivé prípravky na prevenciu korózie kompatibilné s uskuto?ňovanym procesom. Spolo?nos? FUCHS ponúka nielen ?pi?kovy sortiment mimoriadne ú?innych mazív, ale zároveň disponuje procesnou expertízou, ktorá je ideálna na uspokojovanie ?pecifickych po?iadaviek vo sfére obrábania kovov.

Max execution time: 240