Presko?i? na obsah

Mazacie tuky

Mazacie tuky sú konzistentné mazivá pozostávajúce z bázického oleja a ?peciálne zvoleného zahus?ovadla. V záujme zdokonalenia ur?itych vlastností sa do mazacích tukov pridávajú ur?ité prímesi. Mazacie tuky sú ?trukturálne elementy, ktoré sa pou?ívajú primárne ako mazivá s dlhou ?ivotnos?ou vhodné na mazanie dielov po celú dobu ?ivotnosti. Vyvá?eny a kompletny produktovy sortiment mazacích tukov FUCHS vám priná?a ideálne technické a ekonomické rie?enia umo?ňujúce dosiahnu? najvy??í mo?ny po?et potenciálnych ú?elov pou?itia mazacích tukov.

Max execution time: 240