Presko?i? na obsah

Sklo

Sklárske odvetvia

Dlhé intervaly mazania, vysoké teploty a minimálna tvorba zvy?kov je len nieko?ko hlavnych po?iadaviek kladenych na mazivo pou?ívané v procese vyroby skla. Produktovy rad VITROLIS od spolo?nosti FUCHS LUBRITECH je najkomplexnej?í v danom odvetví a pokryva nároky na mazanie vo sfére formovania zásobníkov, plavákov, optickych prvkov a liekoviek. Sterové, stri?né, syntetické strojné oleje, prívodné mazivá a povlaky tvoria základ produktovych ponúk pre odvetvie vyroby zásobníkov, s reznymi, brúsnymi a úkosovymi kvapalinami pre odvetvie plavákovych skiel a H1 schválenymi mazivami na formovanie liekoviek a na ú?ely farmaceutického priemyslu.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240