Presko?i? na obsah

Kovanie

Kovanie ?eleza (kovanie za horúca a za studena) | Rozru?ovanie rúr (bez?vové potrubia) | Kovanie z ne?elezitych materiálov (hliník, mosadz, titán, super-zliatiny, me?)

Odvetvie kovania je charakteristické ?irokym spektrom r?znych ú?elov pou?itia, z ktorych ka?dy sa vyzna?uje vysokou úrovňou ?peciálnych po?iadaviek na nevyhnutné mazivá. Produkty zna?ky LUBRODAL od spolo?nosti FUCHS LUBRITECH doká?u pokry? v?etky zau?ívané formy kovania a súvisiace procesy. Od produktov na zni?ovanie miery tvorby usadenín cez grafitové predbe?né povlaky pre kovanie za tepla a? po v?etky dostupné druhy mazív pre náradie – napr. pre kovanie pri strednych alebo vysokych teplotách, vysokorychlostné alebo presné kovanie, reduk?né alebo prstencové valcovanie, vyrobu bez?vovych potrubí a pod.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240