Presko?i? na obsah

Jedlo a nápoje

Jedlo a nápoje | M?so a hydina | Mliekarenské vyrobky | Pe?ivo a cukrovinky | Jedly olej | Krmivo pre zvieratá a domácich milá?ikov

?ím citlivej?ie a náro?nej?ie je dané pou?itie, tym d?le?itej?ie je pou?íva? vhodné mazivá. V?ade tam, kde sa vyrábajú, spracúvajú, f?a?kujú alebo balia potraviny, nápoje alebo krmivá pre zvieratá, doká?u ?pecializované mazivá CASSIDA od spolo?nosti FUCHS LUBRITECH uspokoji? tie najvy??ie bezpe?nostné po?iadavky a zároveň prinies? najvy??í technicky vykon. Tym pádom zabezpe?ujú hladky priebeh vyrobného procesu, vysokú úroveň efektívnosti a dlh?iu prevádzkovú ?ivotnos? strojov a systémov.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240