Presko?i? na obsah

Vystavba

OEM | Prefabrikovany betón | Odlu?ovanie foriem | Stavebné firmy

?i u? ide o mazivá pre automobily, stavebné stroje a zariadenia, motor, prevodovku alebo hydraulické oleje pre r?zne ú?ely pou?itia v stavebnom priemysle – spolo?nos? FUCHS doká?e poskytnú? v?etky nevyhnutné mazivá z jedného zdroja. Bohaty sortiment ?inidiel na odlu?ovanie betónu a asfaltu je k dispozícii aj na pou?itie v oblasti kon?trukcie a vystavby, prefabrika?nych závodov a vystavby cestnych komunikácií. Nech si vyberiete akéko?vek mazivo alebo odlu?ovacie ?inidlo, jeho vyhody vám budú zabezpe?ova? návratnos? investície deň za dňom.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240