Presko?i? na obsah

Spotrebite?ská sféra a popredajné slu?by

Obchod | Ve?koobchody | Dvojkolesové vozidlá | Dielne

D?vera a spo?ahlivos? je základom v?etkého, najm? v oblasti obchodnej spolupráce s komer?nymi partnermi. Okrem komplexného sortimentu zna?kovych mazív zohrávajú k?ú?ovú rolu znalosti odvetvia, ?pecializovaná obchodná lojalita, personálne slu?by a rychla komer?ná a technická podpora. Spolo?nos? FUCHS dokonale rozumie potrebám svojich obchodnych partnerov a víri? hladinu na trhu sa jej darí u? viac ne? 85 rokov.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240