Presko?i? na obsah

Osobné vyhliadky

úspe?ná spolo?nos? musí ma? oporu v kvalitne vy?kolenych zamestnancoch a ?pi?kovom mana?érskom tíme. Prostredníctvom cieleného a individuálneho postupu vytvárame vychodisko pre kontinuálny rozvoj zamestnancov a garantujeme vhodné zap?ňanie vo?nych pracovnych pozícií. Pokia? je to mo?né, pracovné pozície sa v?dy najsk?r obsadzujú kompetentnymi a skúsenymi internymi zamestnancami spolo?nosti. Zamestnancova znalos? priebehu prevádzky, efektivita a orientácia na zákazníka a zamestnancov tvorí rozhodujúce predpoklady na to, aby sa príslu?ny jednotlivec dokázal uja? svojho podielu na zodpovednosti v spolo?nosti FUCHS.

Akadémia FUCHS

V snahe uspokojova? nároky vznikajúce v neustále sa meniacom prostredí poskytujeme na?im zamestnancom nevyhnutnú podporu a cielenym sp?sobom zdokona?ujeme ich zru?nosti a kompetencie vhodnymi ?koleniami. AKADéMIA FUCHS plní funkciu celosvetovej in?titúcie so zameraním na odbornú prípravu. Práve tu organizujeme technické vzdelávacie kurzy a prostredníctvom r?znych vzdelávacích ponúk pomáhame na?im predajcom kontinuálne rozvíja? svoju technickú odbornos?. Náro?né kurzy ponúkané AKADéMIOU FUCHS sa individuálne dop?ňajú r?znymi ponukami na?ich miestnych jednotiek.

Rovnováha medzi pracovnym a osobnym ?ivotom

Schopnos? sk?bi? rodinny ?ivot s kariérou pokladáme za k?ú?ovú po?iadavku, ktorej splnenie je nevyhnutnym predpokladom dosiahnutia anga?ovaného prístupu a vysokého pracovného vykonu zo strany na?ich zamestnancov. Preto sa domnievame, ?e je d?le?ité pomáha? im pri zvládaní rozmanitych vyziev v r?znych ?ivotnych etapách – od starostlivosti o deti a? po opateru o star?ích ?lenov rodiny.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产