Presko?i? na obsah

Upozornenie

V snahe o zachovanie ?o najv???ej jednoduchosti textov obsiahnutych na tomto webovom portáli ?asto pou?ívame mu?sky rod. V tychto prípadoch samozrejme myslíme na osoby mu?ského aj ?enského pohlavia.

Kontakt

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.
Konate? spolo?nosti Ing. Miroslav Kolen?ík
?túrova 51 97701 Brezno / Slovakia
Telefón: +421 48 28 58 750
E-mail: [email protected] 

Povolenie na pou?ívanie, kopírovanie a distribúciu dokumentov zverejnenych spolo?nos?ou FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. na tomto internetovom serveri sa tymto ude?uje za podmienky, ?e ka?dá kópia bude obsahova? oznámenie o ochrane autorskych práv v kompletnom znení, a ?e ?iadna ?as? tejto dokumentácie sa nebude pou?íva? na komer?né ú?ely a bude obmedzená vylu?ne na pou?itie na informa?né ú?ely v rámci organizácie.

V?etky informácie zverejnené na tomto internetovom serveri sa poskytujú v danom stave bez akychko?vek vyhlásení alebo záruk akéhoko?vek druhu, ?i u? vyslovnych alebo odvodenych, okrem iného vrátane záruk vz?ahujúcich sa na obchodovate?nos?, vhodnos? na konkrétny ú?el alebo neporu?enie. Ktoryko?vek dokument od spolo?nosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. m??e obsahova? technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spolo?nos? FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. m??e príle?itostne meni? alebo dop?ňa? ?ubovo?né informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke.

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产